De Vrijmetselarij is een genootschap … of beter, een initiatieke Orde … die over werkmethoden, denkpatronen en onderzoeksmiddelen beschikt die tot doel hebben : de morele en spirituele vervolmaking van de mens, de bewustwording van zijn plaats, rol en verantwoordelijkheden in zijn menselijke en universele omgeving.

 Zij volgt een initiatieke weg, die aan de mens een vrije werkwijze toelaat, die hem in staat stelt zijn eigen ritme te bepalen en voortdurend zijn eigen grenzen te verleggen op de weg naar spirituele en morele verheffing, waarbij geen enkele belemmering op zijn zoektocht wordt aanvaard.

Het Initiatieke Pad gebruikt het symbool, taal zonder woorden, die tot de ingewijde spreekt en hem helpt, door bezinning en meditatie over de symbolen, om zijn innerlijke persoonlijkheid te ontdekken en om zichzelf te situeren in de algemene context van de mensheid en het universum, waarbij dit pad hem voert tot het delen in een ideaal van vrijheid, van verdraagzaamheid en van broederschap met allen, door het respect voor eenieders opvattingen.

Slechts hij zal vrij zijn die zal onthecht hebben van elke hindernis, van ieder vooroordeel; die zich zal bewust geworden zijn van zijn verantwoordelijkheden t.o.v. zichzelf en de anderen en die deze verantwoordelijkheden zal opnemen.

Slechts hij is verdraagzaam die tracht de andere te begrijpen, zelfs indien hij niet dezelfde levensopvattingen deelt, doch zonder daarom de tirannie, de ongerechtigheid en de verdrukking van de zwakke door de machtige te dulden.

Broederlijk is pas hij die, zonder onderscheid van ras, sociale status, religieuze of wijsgerige overtuiging, de andere zijn morele of materiële steun biedt, om deze te helpen zijn rechten op ontplooiing te bereiken; hij die rondom zich de noden en vaak onuitgesproken noodkreten vermag waar te nemen; degene die op deze noodroep ingaat.

Dit begrip van broederschap sluit elke bevoorrechte opvatting ten nadele van de gerechtigheid uit. De Vrijmetselarij kan geen springplank zijn voor het materiële succes van haar leden, indien, op die manier, de rechtmatige aanspraken van iemand anders in het gedrang zouden komen.

De Vrijmetselarij is een traditionele genootschap. Zij is gebaseerd op een gemeenschappelijk erfgoed dat een constante factor vormt in de geschiedenis van de mensheid onder de verschillende aspecten, eigen aan elk tijdperk, aan elke plaats, aan elke ontwikkelingsgraad van de menselijke geest. Juist daardoor is zij tijdloos en universeel en heeft zij geen behoefte aan historische referenties om haar bestaan noch haar oorsprong te verrechtvaardigen.

De Vrijmetselarij bewaart een universeel karakter. Krachtens haar kenmerken van vrijheid en verdraagzaamheid is zij aan geen enkele specifieke filosofische overtuiging onderworpen, aan geen enkele godsdienstige geloofsovertuiging, aan geen enkel welbepaald politiek stelsel. Haar taak is geen enkele leer of geen enkel systeem toe te laten die tot doel zouden hebben de mens te onderwerpen of zijn vrijheid te beknotten. Zij is het aan zichzelve verplicht elke politieke, religieuze, maatschappelijke of andere druk te verwerpen.

Degene die zijn kandidatuur stelt heeft als dringende opdracht zich bereid te verklaren om actief in haar schoot te werken; met ijver, stiptheid en bescheidenheid, zo hij wil vorderen op het intiatieke pad

Tenslotte dient te worden benadrukt dat de Vrijmetselarij niets te maken heeft met de talrijke liefdadige organisaties van politieke, filosofische of elitaire strekking. Wie tot de Vrijmetselarij zou toetreden met deze opvatting, zou een zware vergissing begaan. Nochtans neemt zulks niet weg dat haar leden, op individuele basis, aan elke politieke, filosofische of weldadige activiteit zouden kunnen deelnemen voor het welzijn van de mensheid en van de naaste. Het maçonnieke begrip van de plicht t.a.v. de naaste moedigt overigens zulke activiteiten aan, vooropgesteld dat ze belangeloos blijven.